รับตรงTCAS62 รอบ 2 ความสามารถทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ความสามารถทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • ภาพพิมพ์
   • ภาพถ่าย
  • นฤมิตศิลป์
   • เรขศิลป์
   • มัณฑนศิลป์-แฟชั่นและสิ่งทอ
   • นิทรรศการศิลป์
   • หัตถศิลป์-เซรามิก
  • ดุริยางคศิลป์
   • ดุริยางคศิลป์ไทย
  • นาฏยศิลป์
   • นาฏยศิลป์ไทย
   • นาฏยศิลป์ตะวันตก
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 82 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์