รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
  • หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ หรือโรงเรียนที่สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรเห็นควรในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ น่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย ลำปาง สระบุรี
 • เป็นลูกหลานเกษตรกร หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
 • มีผลการสอบ GAT/PATตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (การศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10