สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โควตาที่เปิดรับ

 • ประเภทโควตาพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง
 • ประเภทโควตาสภาเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้
 • ประเภทโควตาโรงเรียน MOU
 • ประเภทโควตาผลการเรียน
 • ประเภทโควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 200 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5