รับตรงTCAS62 รอบ 2 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 23)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 23)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • การจัดการบริการสังคม
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ศาสนาและปรัชญา
  • เศรษฐศาสตร์
  • สารสนเทศศึกษา
  • (หน้า 23)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 24)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงิน
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • (หน้า 24)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
  • การบริหารทั่วไป
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สถิติ
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 26)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 27)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 27)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
  • จิตรกรรม
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบกราฟิกและโฆษณา
  • ออกแบบเซรามิก
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 28)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ศิลปศึกษา
  • ภาษาจีน
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (หน้า 28)
 • คณะโลจิสติกส์
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • วิทยาการเดินเรือ
  • (หน้า 29)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การจัดการและการสอนกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • (หน้า 30)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • การเงิน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 30)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบําบัด
  • ชีวเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 31)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์-วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 31)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล-วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 31)
 • คณะอัญมณี-วิทยาเขตจันทบุรี
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • (หน้า 31)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์-วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 32)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร-วิทยาเขตสระแก้ว
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 32)
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ-วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 32)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัดประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 2736 คน
 • (หน้า 23)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 22)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 33)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: