TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2562 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
  • จิตรกรรม
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบกราฟิกและโฆษณา
  • ออกแบบเซรามิก
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตร 2 ภาษา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 95 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6