รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.ศิลปากร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.ศิลปากร 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
 • โครงการโควตาสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
 • โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
 • โครงการโควตาทายาทของช่างศิลปหัตถกรรม
 • โครงการโควต้านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • โครงการสืบสานภาษาไทย
 • โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนเครือข่าย
 • โครงการพสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • โครงการโควตาโรงเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตส าขาฟิสิกส์
 • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 • โครงการโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 10)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมไทย
  • (หน้า 11)
 • คณะมัณฑนศิลป์
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประยุกตศิลปศึกษา
  • เครื่องเคลือบดินเผา
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • การออกแบบภายใน
  • (หน้า 12)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมศาสตร์การพัฒนา
  • สังคีตศิลป์ไทย
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 17)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 20)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการข้อมูล
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 26)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 31)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • (หน้า 32)
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • การแสดงดนตรี
  • ดนตรีเชิงพาณิชย์
  • ดนตรีแจ๊ส
  • ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
  • (หน้า 47)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 49)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจและภาษา
  • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบัญชี
  • (หน้า 50)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
  • การออกแบบแอนิเมชั่น
  • การออกแบบเกม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 52)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการโรงแรม
  • การตลาดการจัดการและกิจกรรมสันทนาการ
  • การจัดการตราสินค้าหรูหรา
  • การออกแบบสื่อสารดิจิตอล
  • (หน้า 54)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ วิชา GAT/PAT
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: