TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง
  • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมระบบควบคุม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 205 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6