TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

 • อยู่ในพื้นที่การรับสมัครได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดข้างต้น หรือเคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาข้างต้น
 • (หน้า 3)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

 • เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตราด
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตราด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • (หน้า 4)

โครงการโอลิมปิกวิชาการชีววิทยา

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิ สอวน. และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  • ชลบุรี 20 คน
  • ระยอง 12 คน
  • จันทบุรี 5 คน
  • ตราด 6 คน
  • สมุทรปราการ 2 คน
  • นครนายก 10 คน
  • พระนครศรีอยุธยา 17 คน
  • สมุทรสงคราม 4 คน
  • สมุทรสาคร 2 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • 2 คน
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการชีววิทยา
  • 3 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
 • ยื่นผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12