รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
 • เทคโนโลยีการจัดการ
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • พยาบาลศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร-หลักสูตรนานาชาติ
 • วิศวกรรมศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
 • ทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ ผลการสอบอื่นๆตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5