รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน บัณฑิตคืนถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน บัณฑิตคืนถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์
   • พืชไร่
   • พืชสวนและภูมิทัศน์
   • กีฏวิทยา
   • โรคพืช
   • ปฐพีวิทยา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และชัยนาท
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ()

จำนวนที่รับ

 • 6 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5