รับตรงTCAS62 รอบ 2 ร.ร.มัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ร.ร.มัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 12)
 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • อาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 12)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 12)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
  • (หน้า 13)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • การสอนคณิตศาสตร์
  • การสอนวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • ธุรกิจการเกษตร-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 14)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย-ภาคพิเศษ
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ภูมิศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ประวัติศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาจีน
  • นิเทศศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • ภาษาจีนธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 16)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • (หน้า 16)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 16)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • (หน้า 17)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 17)
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • (หน้า 17)
 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT/O-NET ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 481 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์