รับตรงTCAS62 รอบ 2 เพชรนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 เพชรนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • วรรณคดีไทย
  • ภาษาไทย
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • ภาษาจีน
  • ภาษาจีนธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • (หน้า 17)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • (หน้า 17)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด โดยมีเอกสารรับรอง
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบ O-NET ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 201 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบสอบ
 • สัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์