รับตรงTCAS62 รอบ 2 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 10)
 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • อาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 10)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 13)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ภาคเศษ
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 14)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-นานาชาติ
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 18)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การตลาด
  • (หน้า 19)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • (หน้า 19)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • (หน้า 20)
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • เป็นบุตรโดยกำเนิด หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือดของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการ หรืออาชีพอื่นๆ ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมีเอกสารรับรอง
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบ O-NET ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 373 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์