รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 12)
 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • (หน้า 12)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 12)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 13)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 13)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • ประวัติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 14)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • (หน้า 14)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT/O-NET ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน
  • มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน
  • มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ไทย โขนละคร
  • มีความสามารถในการร้องเพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล และขับร้องประสานเสียง
 • (หน้า 3, 4, 9)

จำนวนที่รับ

 • 76 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์