รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ ศูนย์ลำปาง-พัทยา ม.ธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่ ศูนย์ลำปาง-พัทยา ม.ธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา ประเภทโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์:V-TECH-มธ.ศูนย์พัทยา
  • (หน้า 12)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 13)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยชุมชน-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 14)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง/โครงการพิเศษ
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบ เท่าในเขตพื้นที่ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • 185 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT-PAT
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์