รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน นักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.ธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน นักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.ธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • บริหารรัฐกิจ
  • การระหว่างประเทศ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-แฟชั่น
  • ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม-มธ.ศูนย์ลำปาง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม-มธ.ศูนย์ลำปาง
  • การเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม
  • อนามัยชุมชน-มธ.ศูนย์ลำปาง
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์-มธ.ศูนย์ลำปาง
 • (หน้า 2, 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านโดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน อยู่ในครอบครัวเกษตรกร หรือผู้ใช้แรงงาน หรือผู้ค้าย่อย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบโอเน็ต โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 25%
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6, 7)

จำนวนที่รับ

 • จังหวัดปัตตานี 3 ทุน
 • จังหวัดยะลา 3 ทุน
 • จังหวัดนราธิวาส 3 ทุน
 • (หน้า 2, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์