รับตรง62 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2562

รับตรง62 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2562

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 – 30 ธันวาคม 2561
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • ทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เวชระเบียน
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  • เทคนิคเภสัชกรรม
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือ บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควต้าให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงานตามที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์