รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม
  • ครุศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • คณะการบริหารและจัดการ
  • บริหารธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  • วิศวกรรมระบบการผลิต
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • วิศวกรรมวัสดุนาโน
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติและผลงานทางด้านการกีฬา ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบภาคปฏิบัติด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: