รับตรงTCAS62 รอบ 2 นักศึกษาพิการ ม.ธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 นักศึกษาพิการ ม.ธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • (หน้า 2)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • (หน้า 2)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาศาสตร์
  • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเยอรมัน
  • รัสเซีย
  • (หน้า 2)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 3)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-สิ่งทอ
  • การศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์-เอกแฟชั่น
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • การผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมดิจิตอล
  • การจัดการวิศวกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้มีความพิการ ตรงตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 63 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: