รับตรงTCAS62 รอบ 2 เด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 เด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเด็กไทยสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศบริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • บัญชี
  • บัญชี-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
 • มีผลการสอบ GAT PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 104 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 5, 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์