รับตรง ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบที่ 2) ม.บูรพา-จันทบุรี 2557

รับตรง ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบที่ 2) ม.บูรพา-จันทบุรี 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2557

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ถึง 16 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 50 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช 10 คน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 40 คน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 30 คน
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 5 คน
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 2 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 2 คน
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 2 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 221 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10