TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562

[ หน้า 83 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562

ป้ายกำกับ: