รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2561 – 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • เครื่องกล
  • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • โยธา
  • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
  • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
  • โยธา-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี วุฒิ ม.6

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
  • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรสองภาษา
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจประกันภัย
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิเคราะห์เชิงสถิติ
  • (หน้า 20)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
  • (หน้า 21)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 22)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • ออกแบบภายใน
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
  • ศิลปะประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 23)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
  • (หน้า 24)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • วิศวกรรมควบคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
   • เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
   • การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • การผลิตเครื่องเรือน
   • การจัดการกระบวนการผลิต
  • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 25)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • (หน้า 27)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
  • (หน้า 28)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 28)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 29)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 30)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 30)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี วุฒิ ปวช.

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา-โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
  • (หน้า 31)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์การแพทย์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการสองภาษา
  • (หน้า 32)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
  • (หน้า 33)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 34)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • ออกแบบภายใน
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิก
  • ศิลปะประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 35)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
  • (หน้า 36)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • วิศวกรรมควบคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
   • เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
   • การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • การผลิตเครื่องเรือน
   • การจัดการกระบวนการผลิต
  • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 37)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
  • (หน้า 40)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 41)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 41)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 43)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 43)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • (หน้า 49)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์การแพทย์
  • (หน้า 51)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 51)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 52)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีการเชื่อม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • ออกแบบเครื่องกล
   • ออกแบบแม่พิมพ์
  • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
   • เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยียานยนต์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เครื่องมือวัดและควบคุม
   • โทรคมนาคม
  • คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีเมคคาทรอนิค
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
  • (หน้า 53)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • (หน้า 56)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 56)

คุณสมบัติ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 15)
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
  • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 45)
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
  • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 58)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: