รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ภูมิศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถิติ
  • (หน้า 25)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • (หน้า 26)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 26)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • (หน้า 27)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 27)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 27)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์-ตรีต่อเนื่องโท
  • ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (หน้า 27)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบําบัด
  • เทคนิคการแพทย์
  • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • รังสีเทคนิค
  • ทัศนมาตรศาสตร์
  • (หน้า 28)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 28)
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 29)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • พม่าศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเกาหลี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
   • ดนตรีประยุกต์
   • ดนตรีคลาสสิค
  • (หน้า 29)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 30)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 31)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 31)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการบริการและการท่องเที่ยว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • (หน้า 32)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 10)

จำนวนที่รับ

 • 3,293 คน
 • (หน้า 25)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: