รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2512
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท.
 • (หน้า 4)

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)

 • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี
 • (หน้า 4)

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)

 • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดนั้นๆ ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์