รับตรง62 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2562 (รอบ 3)

รับตรง62 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2562 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 พฤศจิกายน 2561 – 1 มกราคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ ม.ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • คณะครุศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์และการแสดง
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การจัดการชุมชน
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • ออกแบบทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ออกแบบดิจิตอล
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • วิทยุโทรทัศน์
  • การบัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การเป็นผู้ประกอบการ
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ออกแบบทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ร้านอาหารและภัตตาคาร
  • ธุรกิจการบิน
  • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • วิทยุโทรทัศน์
  • การบัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การเป็นผู้ประกอบการ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: