รับตรงTCAS62 รอบ 1 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 11 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์/หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์/หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะพยาบาลศาสตร์/หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาการจัดการ/หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการประชุม นิทรรศการฯ
  • (หน้า 2)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ/หาดใหญ่
  • สัตวศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • พัฒนาการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืช
  • ปฐพีศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร/หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปศาสตร์/หาดใหญ่
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ชุมชนศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะเศรษฐศาสตร์/หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยนานาชาติ/หาดใหญ่
  • ดิจิตอลมีเดีย
  • (หน้า 3)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน/หาดใหญ่
  • วิศวกรรมเทคโนโลยียาง
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์/ปัตตานี
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ปัตตานี
  • เทคโนโลยียาง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ผลิตสัตว์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • เทคโนโลยีการประมง
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ปัตตานี
  • ภูมิศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการสารสนเทศ
  • ประวัติศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษามลายู
  • มลายูศึกษา
  • ภาษาอาหรับ
  • ภาษาอาหรับธุรกิจ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเยอรมัน
  • เศรษฐกิจอาเซียน
  • ปรัชญาและศาสนา
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยอิสลามศึกษา/ปัตตานี
  • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
  • อิสลามศึกษา
  • อิสลามศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • การสอนอิสลามศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์/ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร/ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์/ปัตตานี
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นโยบายสาธารณะ
  • (หน้า 5)
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว/ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิเทศศึกษา/ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ-จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม/ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์/ภูเก็ต
  • วิศวกรรมดิจิตอล
  • การคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจดิจิตอล
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สุราษฎร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ระบบสารสนเทศ
  • ทรัพยากรประมง
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ/สุราษฎร์ธานี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • พัฒนาธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 6)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ/ตรัง
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการรัฐกิจ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ตรัง
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: