โควตารับตรง เครือญาติแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2557

โควตารับตรง เครือญาติแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2557

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 24 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2557 — สมัครด้วยตัวเอง
  • 24 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2557 — สมัครทางไปรษณีย์

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มี บิดา มารดาเดียวกัน หรือ ลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดา มารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร
  • มีคะแนนผลการสอบ GAT/PAT2

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

  • 5 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 ห้อง N3208 คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบโดยสั่งจ่ายธนาณัติ
หน้า: 1 2 3 4 5