รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ราชมงคลพระนคร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ราชมงคลพระนคร 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาไทยประยุกต์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 2)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การบริหารการตลาด
  • การสื่อสารการตลาด
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล
  • ระบบสารสนเทศ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • (หน้า 2)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-สมบท
  • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • (หน้า 3)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • ออกแบบแฟชั่น
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร-ร่วมมือทางการศึกษา ฝ่ายครัวการบินไทย
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 5)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์