รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.นเรศวร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.นเรศวร 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
  • (หน้า 2)
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • (หน้า 9)
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • (หน้า 14)
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
  • (หน้า 18)
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
  • (หน้า 22)
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
  • (หน้า 25)
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
  • (หน้า 28)
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง
  • (หน้า 32)
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
  • (หน้า 34)
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
  • (หน้า 40)
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ วมว.)
  • (หน้า 42)
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 48)
 • โครงการทายาทผู้ประกอบการ
  • (หน้า 49)
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
  • (หน้า 51)
 • โครงการทายาทเกษตรกร
  • (หน้า 53)
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • (หน้า 56)
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร
  • (หน้า 59)
 • โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
  • (หน้า 60)
 • โครงการช้างศึกพระนเรศวร
  • (หน้า 61)
 • โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
  • (หน้า 63)
 • โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • (หน้า 65)
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วมว.
  • (หน้า 68)
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • (หน้า 81)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ภูมิศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถิติ
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์-ตรีต่อเนื่องโท
  • ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบําบัด
  • เทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
  • ทัศนมาตรศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • พม่าศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเกาหลี
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • นาฏศิลป์ไทย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
  • ทัศนศิลป์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
 • คณะสังคมศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • พัฒนาสังคม

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการ/สาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: