รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมทั่วไป
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษามลายู
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ภาษาอาหรับ-หลักสูตรนานาชาติ
  • อิสลามศึกษา
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 598 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์