รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นราธิวาส 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นราธิวาส 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน คณะแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
  • 6 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 2)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
  • 4 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์