รับตรงTCAS62 นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมฯ ม.ทักษิณ 2562

รับตรงTCAS62 นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมฯ ม.ทักษิณ 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารและพัฒนาชุมชน
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาจีน แผน 1
  • ภาษาจีน แผน 2
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษามลายู
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การวัดและประเมินทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะการออกแบบ
  • (หน้า 9)
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การตลาด
  • การประกอบการและการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
  • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • การแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารประกอบ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 220 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: