รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ม.ทักษิณ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ม.ทักษิณ 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารและพัฒนาชุมชน
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การวัดและประเมินทางการศึกษา
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไ ม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์