รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ม.ทักษิณ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ม.ทักษิณ 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การวัดและประเมินทางการศึกษา
  • ศิลปศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะการออกแบบ
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรม
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 132 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์