รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 17)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กําแพงแสน
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 10)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • การตลาด
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)
 • ค่าเทอม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 16, 18)
 • (ค่าเทอม หน้า 19)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 17)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์