รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ม.เกษตร-ศรีราชา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ม.เกษตร-ศรีราชา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบัญชีบริหาร
  • การเงินและการลงทุน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะพานิชนาวีนานาชาติ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
  • การขนส่งทางทะเล
 • (หน้า 3, 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า จากสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์