รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ม.เกษตร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ม.เกษตร 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • (หน้า 2)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการผลิต
  • การตลาด
  • (หน้า 2)
 • คณะประมง
  • การจัดการประมง
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • (หน้า 2)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 3)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 4)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 4)
 • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตร กําแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 4)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบัญชีบริหาร
  • การเงินและการลงทุน
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • (หน้า 4)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะพานิชนาวีนานาชาติ ศรีราชา
  • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
  • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • (หน้า 5)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • การเงิน
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่น ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • 158 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: