รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรม พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรม พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 17 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิก
  • ศิลปะประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบภายใน
  • สถาปัตยกรรม
  • การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3, 5)

จำนวนที่รับ

 • 110 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์