TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

โครงการรับตรง อัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

กําหนดการรับสมัคร

  • 10 – 30 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางเว็บไซต์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้า: 1 2 3 4 5