รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ-ตรีควบโท/ท่าพระจันทร์
  • การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ-ตรีควบโท/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 11)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • การเมืองและการระหว่างประเทศ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 13)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 17)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • รัสเซียศึกษา
  • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ทรอนิกส์
  • วัสดุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์การจัดการ-ตรีควบโท
  • เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์/ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 20)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์:V-TECH/ศูนย์พัทยา
  • วิศวกรรมศาสตร์สองสถาบัน:TEP-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมศาสตร์:TEPE-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมยานยนต์:AUTO-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ:iPEN-iEE
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์:Soft-En
  • (หน้า 22)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • รังสีเทคนิค
  • การจัดการการกีฬา
  • การฝึกสอนกีฬา
  • (หน้า 27)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 35)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  • ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม/ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 36)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ภูมิศาสตร์ปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 40)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • วิทยาการเรียนรู้
  • (หน้า 44)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ท่าพระจันทร์
  • นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล/ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 46)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์/ศูนย์ลำปาง
  • ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์/ท่าพระจันทร์
  • ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์/ศูนย์ลำปาง
  • (หน้า 48)
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์
  • การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
  • (หน้า 54)
 • คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ทันตแพทยศาสตร์-หลักสูตรทวิภาษา
  • (หน้า 55)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • 1,150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: