รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ
 • โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ
 • โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์
 • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
 • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
 • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
 • โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
 • โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
 • โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
 • โครงการเพชรสนามจันทร์
 • โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
 • โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
 • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 • โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • ทัศนศิลป์
  • ทฤษฎีศิลป์
  • (หน้า 9)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมไทย
  • (หน้า 15)
 • คณะโบราณคดี
  • โบราณคดี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • (หน้า 17)
 • คณะมัณฑนศิลป์
  • การออกแบบภายใน
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประยุกต์ศิลป์ศึกษา
  • เครื่องเคลือบดินเผา
  • ออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 25)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • สังคมศาสตร์การพัฒนา
  • ภูมิศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • สังคีตศิลป์ไทย
  • (หน้า 31)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 35)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูล
  • (หน้า 37)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • ธุรกิจวิศวกรรม
  • (หน้า 39)
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • การแสดงดนตรี
  • ดนตรีเชิงพาณิชย์
  • ดนตรีแจ๊ส
  • ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
  • (หน้า 56)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 60)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจและภาษา
  • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบัญชี
  • (หน้า 62)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
  • การออกแบบแอนิเมชั่น
  • การออกแบบเกม
  • นิเทศศาสตร์-การสื่อสารมวลชน/ข่าวและสารคดี
  • (หน้า 68)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการตราสินค้าหรูหรา
  • การจัดการโรงแรม
  • การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
  • การออกแบบสื่อสารดิจิตอล
  • (หน้า 71)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: