รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • (หน้า 7)
 • โครงการผู้พิการ
  • (หน้า 36)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • (หน้า 39)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
  • (หน้า 43)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • (หน้า 47)
 • โครงการนักกีฬา
  • (หน้า 49)
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 53)
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 59)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • วัสดุศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • จิตวิทยา
  • ภาษาเพื่ออาชีพ
  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • การพัฒนาชุมชนเมือง
  • การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • การเมืองการปกครอง
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ธุรกิจเพื่อสังคม
 • คณะพลศึกษา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ผู้นำนันทนาการ
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • อุตสาหกรรมศึกษา
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย-นานาชาติ
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ-นานาชาติ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะกายภาพบําบัด
  • กายภาพบำบัด
  • การส่งเสริมสุขภาพ
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • การจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  • การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
  • การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • การจัดการภูมิสังคม
  • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม-นานาชาติ
  • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
  • ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • ทัศนศิลป์
  • การออกแบบสื่อสาร
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบแฟชั่น
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • ศิลปศึกษา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม แต่ละโครงการ/สาขาวิชาสำรวจ

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: