รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการ วมว. ม.พะเยา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการ วมว. ม.พะเยา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAs โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • การประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • ความปลอดภัยทางอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • สัตวศาสตร์+การจัดการธุรกิจ/สองปริญญา
  • การประมง+บริหารธุรกิจ/ตรีควบโท
  • ความปลอดภัยทางอาหาร+บริหารธุรกิจ/ตรีควบโท
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ+ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • สถิติ
  • ชีววิทยา/ตรีควบโท
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 8)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ศิลปะการแสดง
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • เคมี+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • ชีววิทยา+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • จุลชีววิทยา+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์