รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.วลัยลักษณ์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน ม.วลัยลักษณ์ 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาการจัดการ
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การเงิน
  • การตลาดดิจิตอลและการสร้างแบรนด์
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • เทคนิคการแพทย์ Bilingual
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ
  • วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมีเดีย แอนิเมชั่น และเกม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอล
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • อาเซียนศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขชุมชน
 • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี
  • สัตวแพทยศาสตร์-นานาชาติ
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
  • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  • ทันตแพทยศาสตร์-นานาชาติ
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • การออกแบบภายใน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • กฎหมายประยุกต์-นานาชาติ
  • การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน-นานาชาติ
  • กิจการสาธารณะ-นานาชาติ
  • นวัตกรรมดิจิตอล-นานาชาติ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.3
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: