TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1, 5 ความสามารถภาษาอังกฤษ ดิจิตอลมีเดีย/นานาชาติ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

  • TCAS รอบ 1
    • 1 – 31 ธันวาคม 2561
  • TCAS รอบ 5
    • 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
  • (หน้า 3)

ด่วน ! ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเว็บไซต์ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

  • 20 คน
  • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5
ด่วน ! ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเว็บไซต์ (คลิก)