รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 22)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
  • การบริหารทั่วไป
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สถิติ
  • (หน้า 22)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 23)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 23)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
  • จิตรกรรม
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบกราฟิกและโฆษนา
  • ออกแบบเซรามิก
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 23)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการละคร
  • (หน้า 23)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ศิลปศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (หน้า 24)
 • คณะโลจิสติกส์
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพานิชนาวี
  • (หน้า 24)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • การเงิน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 24)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบําบัด
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (หน้า 24)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 26)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 26)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • (หน้า 26)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 26)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 26)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง คือ ด้านวิชาการ ด้านเป็นกีฬา ด้านดนตรี-ขับร้อง ด้านนาฏศิลป์ หรือด้านศิลปะ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาคประเทศ หรือนานาชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 5)

จำนวนที่รับ

 • 601 คน
 • (หน้า 21)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: