TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางด้านศิลปะ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะพนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์
  • ภาษาไทย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมไทย
 • คณะครุศาสตร์
  • ศิลปศึกษา
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • นาฏยศิลป์ไทย
  • นาฏยศิลป์ตะวันตก
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติความสามารถพิเศษ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 45 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17