รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • ประมง
  • เกษตรศาสตร์
  • ความปลอดภัยทางอาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • สัตวศาสตร์+การจัดการธุรกิจ/สองปริญญา
  • การประมง+บริหารธุรกิจ/ตรีควบโท
  • ความปลอดภัยทางอาหาร+บริหารธุรกิจ/ตรีควบโท
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิศาสตร์สนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ+ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 11)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์+การบัญชี/สองปริญญา
  • นิติศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ/สองปริญญา
  • นิติศาสตร์+ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 12)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • อนามัยชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การแพทย์แผนจีน+ภาษาจีน/สองปริญญา
  • อนามัยชุมชน+นิติศาสตร์/สองปริญญา
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม+นิติศาสตร์/สองปริญญา
  • อนามัยชุมชน+เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม+เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • การส่งเสริมสุขภาพ+เศรษฐศาสตร์/สองปริญญา
  • (หน้า 12)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • (หน้า 13)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • การจัดการการสื่อสาร
  • การสื่อสารสื่อใหม่
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • สถิติ
  • ชีววิทยา/ตรีควบโท
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 14)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 14)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน+ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • ภาษาฝรั่งเศส+ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 14)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ศิลปะการแสดง
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • (หน้า 15)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบําบัด
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยการศึกษา
  • คณิตศาสตร์/สองปริญญา
  • เคมี/สองปริญญา
  • ชีววิทยา/สองปริญญา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา/สองปริญญา
  • ฟิสิกส์/สองปริญญา
  • ภาษาไทย/สองปริญญา
  • ภาษาอังกฤษ/สองปริญญา
  • (หน้า 15)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • เคมี+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • ชีววิทยา+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • จุลชีววิทยา+วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 2,716 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: