รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการเด็กดีศรีปวช. ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการเด็กดีศรีปวช. ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเด็กดีศรีปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
  • (หน้า 2)
 • คณะวิเทศศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิเทศธุรกิจ-จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจดิจิตอล
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปวช 3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์